Regulamin korzystania z serwisu Snobka.pl

Regulamin

I. Postanowienia ogólne. 

Administratorem serwisu Snobka.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93  oraz REGON 142742958 o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy). Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.o2.pl/.

Administrator serwisu Snobka.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Snobka.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu Snobka.pl, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym spełnienia wymogu pełnoletniości.

2. serwis Snobka.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie snobka.pl, składających się na serwis Snobka.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.snobka.pl/.

3. pliki – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na stronie http://www.snobka.pl).

4. serwery Grupy Wirtualna Polska – serwery Grupy Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Snobka.pl.

5. profil użytkownika – zbiór danych o użytkowniku, podanych przez użytkownika dobrowolnie zawierający podstawowe informacji o użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu Snobka.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu. Założenie profilu nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu Snobka.pl

6. konto – konto w serwisie Snobka.pl o określonym przez użytkownika loginie(nazwie użytkownika) i haśle zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego w serwisie  formularza (link „Zarejestruj się”). Hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na konto i złożenia odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.

 

II. Zasady korzystania z serwisu Snobka.pl

1.       Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Snobka.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie artykułów, plików, opinii, komentarzy i innych treści oraz dodawanie własnych komentarzy, plików, wpisów postów i innych treści. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupy Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2.       Dla prawidłowego korzystania z serwisu Snobka.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

3.       Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4.       Wszelkie prawa do serwisu Snobka.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupy Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupie Wirtualna Polska.

5.       Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Snobka.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach dostępnej funkcjonalności serwisu ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis,

b. dodawać komentarze do zamieszczonych w serwisie artykułów i innych treści,

c. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Snobka.pl.

6.       Warunkiem korzystania z serwisu Snobka.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Snobka.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

7.       Korzystanie przez użytkownika z serwisu Snobka.pl polegające na umieszczeniu w serwisie określonych komentarzy, plików, wpisów, postów lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługuje mu prawo do umieszczania takich komentarzy, plików lub innych treści w serwisie Snobka.pl Ponadto, zaświadcza, iż jest władny udzielić Grupie Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód i zezwoleń, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. W przypadku gdyby jakikolwiek z podmiotów wystąpił z roszczeniami wobec Grupy Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, wpisów, postów, komentarzy lub innych treści w serwisie Snobka.pl lub z tytułu udzielenia Grupie Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw/zgód, w granicach tych praw/zgód, użytkownik będzie zobowiązany na żądnie Grupy Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie Snobka.pl.

8.       Serwis Snobka.pl służy jedynie przeglądaniu treści umieszczonych w serwisie. Treści, do których odsyłają linki zamieszczone w serwisie przez użytkowników nie stanowią treści pochodzących od Grupy Wirtualna Polska i nie mogą być traktowane jako oferta jakichkolwiek usług lub produktów pochodzących od Grupy Wirtualna Polska. Wobec powyższego Grupa Wirtualna Polska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści, do których odsyłają przedmiotowe linki.

9.       Z tytułu korzystania z serwisu Snobka.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Snobka.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisie wpisy, posty, komentarze lub inne treści.

10.   Zarówno korzystanie z usług serwisu Snobka.pl, jak i podanie danych koniecznych do rejestracji jest dobrowolne.

11.   Użytkownicy mogą korzystać z serwisu dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. Wszelkie treści zamieszczone przez zarejestrowanego użytkownika, po jego zalogowaniu w serwisie, będą oznaczone jego stałym, zarezerwowanym oznaczeniem (pseudonimem). W pozostałych przypadkach zamieszczania komentarzy, przez użytkowników niezarejestrowanych lub użytkowników zarejestrowanych, ale niezalogowanych, będą oznaczane jako treści pochodzące od „Gościa” serwisu, chyba że w formularzu dodawania komentarzy autor komentarza wpisze swój jednorazowy pseudonim. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.snobka.pl).

12.   Z danego konta może korzystać tylko jeden użytkownik (założyciel profilu).

13.   Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.

14.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie Snobka.pl poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta na adres email info@snobka.pl. Po złożeniu dyspozycji zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe, pochodzące od „Gościa”.

15.   Treści zamieszczone przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.

16.   Każdy użytkownik serwisu Snobka.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a.       rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupy Wirtualna Polska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Snobka.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b.      podszywanie się pod inne osoby,  

c.       naruszanie tajemnicy korespondencji,

d.      umieszczanie treści sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem jak również treści o charakterze reklamowym,

e.      inne zachowanie użytkownika, które jest w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę obciążaniu serwerów lub łączy Grupy Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupy Wirtualna Polska.

17.   Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, iż przyjął on do wiadomości, iż ewentualne usunięcie  utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 16 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupę Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego pliku, wpisu, postu, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

18.   Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Snobka.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Snobka.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Snobka.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

19.   Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu Snobka.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

20.   Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu Snobka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Snobka.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

21.   W ramach serwisu Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (abuse@onas.o2.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. Nadto, Grupa Wirtualna Polska zapewnia użytkownikom możliwość zgłoszenia naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie Snobka.pl: „Zgłoś do usunięcia”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z regulaminem działania innych użytkowników.

22.   Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Snobka.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści umieszczone przez użytkowników w serwisie, w tym również za nieaktualność, niekompletność lub błędy występujące na stronach internetowych do których odsyłają linki zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu ,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Snobka.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za usunięcie dowolnego komentarza lub innych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie.

23.   Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupy Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez o2 prowadzenia serwisu Snobka.pl.

24.   Użytkownik umieszczając wpis, post, komentarz, plik, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupę Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

25.   Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Snobka.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej info@snobka.pl. lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

26.   Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Snobka.pl są rejestrowane przez Grupę Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do o2 uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Snobka.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Snobka.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupę Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

27.   W trakcie korzystania z usług serwisu Snobka.pl w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowane zostaną cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Snobka.pl.

28.   Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu Snobka.pl odbywa się zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

29.   Regulamin jest dostępny na stronie http://www.snobka.pl/regulamin.

30.   Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

X
Drodzy Czytelnicy,
Połączyliśmy nasze siły z serwisem WP Kobieta
i od dziś nasze treści będziecie mogli przeczytać na tym właśnie serwisie.

Dziękujemy, że jesteście z nami!
Redakcja